T.C.
DÜZCE İLİ
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA KENTSEL SİT ALANININ TURİZME ENTEGRASYONU İÇİN RESTORASYON PROJESİ   28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Akçakoca Kentsel Sit Alanının Turizme Entegrasyonu İçin Restorasyon Projesi Yapım İşi.
 
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı          : Projelerde, teknik ve idari şartnamede belirtilen iş kalemleri
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Yalı   Mah. Misafir Sok. , Sandal Sok, İskele Sok., Cumhuriyet Meydanı - Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Yer teslimi  tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 05.05.2017 Cuma     Saat 14:30
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
 
 
 
 
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.5.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
6.8. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.10. Bu şartnamenin 5 inci maddesinde verilmesi halinde, teklif edilen fiyatlara ilişkin olarak idarenin tanımladığı her bir iş kaleminin yapım şartlarına uygun analizler.
6.11. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
        
6.12-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
6.13-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
6.13.1- Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre değerlendirmek üzere İsteklinin ihale konusu işi veya benzer işlerde , uygulama işleri için son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait ilk sözleşme bedelinin en az % 80 (yüzde seksen)’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80 (yüzde seksen)’i oranında denetlediği veya yönettiği iş, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu  işlerle ilgili deneyimini gösteren  ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere  ihale konusu işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi verilecektir.  Sunulan İş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilmiş, tanınan ve tanımlanmış mekanlarla  ilgili olduğunu tevsik edici belge sunulması zorunludur.
 
6.13.3 Teknik Personel Olarak,
Teknik personel taahhütnamesi; ihale konusu iş için aşağıda belirtilen elemanlara ilişkin Teknik Personel taahhütnamesinin verilmesi zorunludur.
 
Adet
Pozisyonu
Meslek ünvnı
Mesleki Özelliği
1
Şantiye şefi
İnşaat Mühendisi
En az 10 yıl deneyimli
1
Saha Mühendisi
İnşaat Müh/Mimar
En az 5 yıl Deneyimli
1
Saha Elemanı
İnşaat Teknikeri/Restoratör
En az 5 yıl Deneyimli
 
 
 
 
 
 
Teklif aşamasında, Teknik personel taahhütnamesi verilmesi yeterlidir. İhale üzerinde kalan isteklinin ,taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten   itibaren5 (beş) gün içinde idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında Teknik Personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından  karşılanabilir. Personel belgelendirilmesine ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
 
6.13.4- Bu ihalede benzer  iş olarak  Yapım İşlerinde benzer iş grupları listesinin (B) üst yapı (Bina) grubu işlerden 1. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Sunulan iş deneyim belgesi ekinde bahse konu işin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilmiş, tanınan ve tanımlanmış mekanlarla ilgili olduğunu teşvik edici belge sunulması zorunludur.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 750,00.-TL (YediyüzelliTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
 
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri  için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. İhaleyi yapıp yapmamakla , onaylama ve iptal etmekte idare serbesttir.
12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  180  takvim günü olmalıdır.
13. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
 
 
 
 
                                                                                                               18.04.2017
 
                                                                                                             Yasin ÖZTÜRK
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                            Birlik Başkanı