AKÇAKOCA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN  
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI  
                               
S.N. Cinsi ve Modeli Markası Durumu Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati  
1 1993 Model Minibüs Ford Otosan-LYC Uzun Şasi Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. Akçakoca Özel İdare Müdürlüğü Deposu 3.500,00 1.050,00 27.02.2018 - 10:00  
2 1994 Model Minibüs Ford Transit Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. Akçakoca Özel İdare Müdürlüğü Deposu 3.250,00 975,00 27.02.2018- 10:15  
3 1992 Model Otomobil M.131 Kartal-Station Wagon Ekonomik Ömrünü Doldurmuştur. Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi Bahçesi 3.000,00 900,00 27.02.2018- 10:30  
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI  
S.N. Cinsi  Miktarı (Kğ) Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Gün ve Saati  
4 Muhtelif Hurda Demir Malzemesi  Tahmini 10.300,00 Kğ. Akçakoca Meteoroloji Müdürlüğü 6.180,00 1.854,00 27.02.2018 - 10:45  
5 Hurda Kalorifer Kazanı  Tahmini 1.500,00 Kğ. Akçakoca Özel İdare Müdürlüğü Deposu 900,00 270,00 27.02.2018 - 11:00  
                               
       1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1.2.ve 3.sıradaki taşınır malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 4.ve 5.sıradaki taşınırların satışı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 (a) maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Akçakoca Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.  
        2- İhaleye katılacak isteklilerin;  
          a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)   
           b) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi, tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesi, Tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,   
           c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;  
          İhale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi veya ihale gün ve ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.  
        3- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içereisinde Akçakoca Malmüdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.   
        4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.        
        5- İhale bedelleri peşin ödenecek olup, 1. 2. ve 3. sıradaki taşınırların satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.D.V. alınacaktır.   
        6- Taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri, TÜVTÜRK muayene ücretleri alıcıya aittir.  
         7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden,mevcut ihale bilgileri 0380 611 39 79 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.