AKÇAKOCA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN ENKAZ İHALE İLANI
 
Cinsi                  MiktarıGeçici                  Bulunduğu Yer                 Tahmini Bedeli (TL)                    Geçici Teminat (TL)                 İhale İlan Gün ve Saati
Enkaz - Yıkım                   -              Düzce İli, Akçakoca İlçesi                  88.600,00                                       26.580,00                                 26.03.2019 / 10:30
                                                      Osmaniye Mahallesi 82 ada 73
                                                       parsel numaralı Hazineye ait
                                                     taşınmaz üzerinde bulunan bina        
 
1-Yukarıdanitelikleribelirtilentaşınırmalınsatışı,2886sayılıDevletİhaleKanunu'nun45.ncimaddesiuyarıncaAçıkTeklifUsulüilehizasındabelirtilentarihvesaatte Akçakoca Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 
2- İhaleye katılacak isteklilerin;
        a)Geçiciteminatbedelininyatırıldığınadairmakbuzunveya2886sayılıKanunun26.maddesindebelirtilendeğerlerdenherhangibirini,(BankaTeminatMektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)         b)Gerçekkişilerinnüfuscüzdanıfotokopisininveyasalyerleşimyeribelgesinin(ikametgahilmuhaberinin),Tüzelkişilerinisesicilinekayıtlıolduğuodaveyameslekiteşekküldenihaleninyapıldığıyıliçindealınmışsicilkayıtbelgesininvetüzelkişilikadınaihaleyekatılacakveyatekliftebulunacakkişilerinnoterdentasdikliyetki belgesinin ve imza sirkülerinin, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi aslının,
         c) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafında Noter tasdikli vekaletname örneğinin (aslının ibrazı gerekmektedir),
İhale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.
3- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde Akçakoca Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.Taşınmazın zeminde yeri gösterilebilir.
4- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Posta yoluyla verilecek tekliflerde vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5- Taşınırmalın ihale bedeli peşin ödenecek olup, satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca KDV alınacaktır.
6- Taşınırmal ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri alıcıya aittir.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden,mevcut ihale bilgileri 03806113979 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN       OLUNUR.