Akçakoca KHGB tarafından 18.09.2017 tarihinde saat 14:00 da başlamak üzere, Döngelli-Dadalı Köyleri grubu ishale hattı, Küpler köyü ishale hattı, Göktepe Köyü şebeke hattı,Çiçekpınar köyü şebeke hattı,Çayağzı Köyü ishale hattı projelerinin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
 
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA ÇAYAĞZI KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI   YAPIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Çayağzı Köyü İçme  Suyu İsale Hattı Yapım İşi   
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : 10.018 metre İsale hattı, projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerinde  niteliği, türü ve miktarları verilen işlerin yapım işi anahtar teslim götürü bedel.    
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Çayağzı Köyü- Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Sözleşme tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 18.09.2017  Pazartesi günü  Saat 14:30
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
6.13.1. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin    % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
6.14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
6.14.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.14.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi veya makine mühendisidir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  180  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte serbesttir.
 
 
 
 
                                                                                                               05.09.2017
 
                                                                                                             Yasin ÖZTÜRK
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                             Birlik Başkanı
 
T.C.
DÜZCE İLİ
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA ÇİÇEKPINAR KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI   YAPIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Çiçekpınar Köyü İçme  Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi.   
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : Şebeke hattı, projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerinde  niteliği, türü ve miktarları verilen işlerin yapım işi anahtar teslim götürü bedel.    
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Çiçekpınar Köyü- Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Sözleşme tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 18.09.2017  Pazartesi günü  Saat 15:30
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
6.13.1. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin    % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
6.14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
6.14.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.14.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi veya makine mühendisidir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  120  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte serbesttir.
 
 
 
 
                                                                                                               05.09.2017
 
                                                                                                             Yasin ÖZTÜRK
                                                                                                               Kaymakam
                       
 
T.C.
DÜZCE İLİ
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA DÖNGELLİ-DADALI KÖYLERİ GRUBU İÇME SUYU İSALE HATTI   YAPIM İŞİ28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Döngelli-Dadalı Köyleri Grubu  İçme  Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi.   
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : 7637 metre İsale hattı, projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerinde  niteliği, türü ve miktarları verilen işlerin yapım işi anahtar teslim götürü bedel.    
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Döngelli-Dadalı Köyleri ile projelerde belirtilen yerler. Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Sözleşme tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 18.09.2017  Pazartesi günü  Saat 15:00
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
6.13.1. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin    % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
6.14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
6.14.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.14.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi veya makine mühendisidir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler.
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  180  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte serbesttir.
 
 
                                                                                                               05.09.2017
 
                                                                                                             Yasin ÖZTÜRK
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                             Birlik Başkanı
                                                                                              
T.C.
DÜZCE İLİ
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA GÖKTEPE KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI   YAPIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Göktepe Köyü İçme  Suyu Şebeke Hattı Yapım İşi.   
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : 2988 metre Şebeke hattı, projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerinde  niteliği, türü ve miktarları verilen işlerin yapım işi anahtar teslim götürü bedel.    
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Göktepe Köyü- Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Sözleşme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 18.09.2017  Pazartesi günü  Saat 16:00
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
6.13.1. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin    % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
6.14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
6.14.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.14.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi veya makine mühendisidir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezler
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  60  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte serbesttir.
 
 
 
 
                                                                                                               05.09.2017
 
                                                                                                             Yasin ÖZTÜRK
                                                                                                               Kaymakam
                                                                                                             Birlik Başkanı
 
T.C.
DÜZCE İLİ
AKÇAKOCA İLÇESİ
 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
 
AKÇAKOCA KÜPLER KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI   YAPIM İŞİ 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin Adı, adresi, telefon numarası:
1.1 İdarenin Adı                                            : Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
1.2 İdarenin adresi                             : Hükümet Konağı Akçakoca-DÜZCE         
                                                                  
1.3 İdarenin telefon numarası                        : 0 (380) 6114001
      Faks  numarası                             : 0 (380) 6115663
 
2. İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı:
2.1. İhalenin adı                                             : Küpler Köyü İçme  Suyu İsale Hattı Yapım İşi.   
2.2. İhalenin niteliği, türü ve miktarı : 5592 metre İsale hattı, projeleri, mahal listeleri ve teknik şartnamelerinde  niteliği, türü ve miktarları verilen işlerin yapım işi anahtar teslim götürü bedel.    
                 
3. Teslim yeri, İşin yapılacağı yer:
3.1. Teslim yeri                                              : Küpler Köyü- Akçakoca/DÜZCE
 
4. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi:
4.1. İhale işe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
4.2. İhale işi bitirme tarihi                  : Sözleşme tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 
5.İhalenin yapılacağı yer, tarihi ve saati    :
5.1. İhalenin yapılacağı yer                : Akçakoca Kaymakamlığı Toplantı Salonu
5.2. İhalenin tarihi ve saati                 : 18.09.2017  Pazartesi günü  Saat 14:00
 
6- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklif dosyasında sunmaları gerekir. Aşağıda belirtilen belgeleri teklif dosyasında sunmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
6.1.Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.
6.2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;           
    a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
    b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
                a)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
6.4.  İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
6.5. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce İli Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına ait Akçakoca Halkbank Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar.
6.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
6.7. İş ortaklığı kabul edilmeyecektir.
6.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş ilgili SGK Müdürlüğü’nden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden en fazla bir hafta öncesine kadar düzenlenmiş, ilgili Vergi Dairesinden veya elektronik ortamda alınmış belgenin aslı.
6.10. İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinden sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. (İhale üzerinde kalan istekli daha sonra bu belgelerin aslını veya noterce onaylanmış birer örneğini idareye teslim edecektir.)
6.11. İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin aslı verilecektir. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamayacaktır.
6.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
6.13. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
6.13.1. İsteklinin son 10 (on) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin    % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
6.14. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
6.14.1. Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayı ile yayımlanan resmi gazetede yer alan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları listesinde yer alan B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
6.14.2. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu işe denk sayılacak mühendislik bölümleri; inşaat mühendisi veya makine mühendisidir.
 
7. İhale dokümanının nerede görüleceği ve hangi bedelle alınacağı:
7.1. İhale dokümanını satın almak isteyen istekliler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında  aşağıda belirtilen adresten ihale dokümanını temin edebileceklerdir. Dosya bedeli T.C. Halkbank Akçakoca Şubesinde bulunan 328-07000009  (İBAN NO: TR 17 0001 2009 3280 0007 000009) nolu  hesabına yatırılacaktır.  
7.2. Dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz idareye ibraz edildikten sonra ihale dokümanı Hükümet Konağında bulunan Akçakoca İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı adresinden temin edilir.
7.3. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanını satın almayanlar ihaleye giremezl
8. Tekliflerin hangi tarih ve saatte verileceği:
8.1.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek, ihale süresince teklif vermeye yetkili kişi veya kanuni temsilcisi ihalede hazır bulunacaktır. Kanuni temsilciye ait noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ihale dosyasında bulunacaktır. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8.2- İdareye verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
9. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  120  takvim günü olmalıdır.
 
12. Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
 
13. İdaremiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte serbesttir.